เที่ยวน่าน



1. ภาษาต่างประเทศ

................ภาษาต่างประเทศภาษา

2. คณิตศาสตร์

...............คณิตศาสตร์

3. ภาษาไทย

...............ภาษาไทย

4. วิทยาศาสตร์

............วิทยาศาสตร์
.................คอมพิวเตอร์